Barnoota Afaan Oromo

Gilgaala manaa 08
Gilgaala manaa 07
Barreffanno gababoo

Afaan Oromo

Qubee   haa barruu
Qubee.org
Afaan Oromo (Article)
Afaan Oromo online

Mana macaafa 
Stavanger

Kitaabota  
CD/DVD/VCD

Mana macaafa 
Bergen

Kitaabota 
CD/DVD/VCD
Mana macaafa 
Trondheom
Kitaabota 
Kitaabota Afaan Oromo

Yaada kennaa

 

 

 

 

Farfanna fi sirba aadaa Afaan Oromoo CD/DVD tiin mana macaafa Stavanger itti argamani


 

 
Maqaa Qopheessaa bara bayina
1 Tan Kutterraa Barree VCD Dirirsaa Elemo & Lalisee Roobaa 2005 1
2 Eysatti Argama VCD Mahadi Sheka 2005 1
3 Odaa Barii VCD Kiilolee musikk senter (Etiopia) 2005 1
4 Barnootaaf VCD Abbaa Gadaa musikk senter(Etiopia) 2005 1
5 Taddalaa Gammachuu VCD Taddalaa Gammachuu 2006 1
6 Meetii Jamamaa VCD Kiilolee musikk senter 2006 1
7 Ijji Waaqayoo si’arga VCD Zawudee Nagaash 2005 1
8 Dachee VCD (Draamaa fi mus.) Kiilolee musikk senter (Etiopia) 2006 1
9 Hin Seene CD Dhibaa Guyyoo (Norge) 2006 1
10 Jireenya wabii hinqabne CD Adam Harun 2006 1
11 Shaggoyee CD Kemer Yousuf  2004 1
12 Baatii CD Amartii Waarii & Ali Birra   1
13 Hailuu Kitaabaa  Vol.5 CD Hailuu Kitaabaa  2003 1
14 Umar Suleyman Vol. 9 CD Umar Suleyman   1
15 Asho Ashila CD Hawisoo Arsii   1
16 DVD Guyyichi Har'a DVD Daraaraa Maatii 2005 1
17 Eesatti Argama? VCD  Mahadi Shekaa 2005 1
18 Jaalala Biyyaa  CD Musikk Ali Birra & Magi H.n 2005 1
19 Darroo Roobe CD Musikk Ayyalaa Nugusee 2005 1
20 Burqaa Sirbaa CD Mohammed K. Abbaadigga   1
21 Oromo musikk CD Abbabaa Abbashuu 2005 1
22 Haamaantu Farda Harkiisa Abbabaa Tamasgeen 2005 1
23 Galagalcheera! CD Paulos Tegegn 2005 1
24 Wanti hundumtuu yeroo isaatti bareeda CD Dinqee Malkaa 2005 1
25 Waaqayyoo Kattaakootii CD  Abarash Danyaachoo 2005 1
26 Tan Kutterraa Barree VCD Dirirsaa Elemo & Lalisee Roobaa 2005 1
27 Eysatti Argama VCD Mahadi Sheka 2005 1
28 Odaa Barii VCD Kiilolee musikk senter  2005 1
29 Barnootaaf VCD Abbaa Gadaa mus. senter 2005 1
30 Taddalaa Gammachuu VCD Taddalaa Gammachuu 2006 1
31 Meetii Jamamaa VCD Kiilolee musikk senter 2006 1
32 Ijji Waaqayoo si’arga VCD Zawudee Nagaash 2005 1
33 Dachee VCD (Drama/mus.) Kiilolee mus. senter  2006 1
34 Hin Seene CD Dhibaa Guyyoo 2006 1
35 Jireenya waabii hinqabne  Adam Harun 2006 1
36 Shaggooyee CD Kemer Yousuf  2004 1
37 Baatii CD Amartii W. & Ali Birra   1
38 Hailuu Kitaabaa Vol. 5 CD Hailuu Kitaabaa   2003 1
39 Umar Suleyman Vol. ) CD Umar Suleyman    1
40 Asho Ashila CD Hawisoo Arsii    1
   

Wali-galatti

40

Gaaffi yoo qabattan: wako.roba@kleppnett.no

Copyright ® 2006 HORk
  Home        Year Plan     Projects        Oromia     Links      Contact us 

  SEENSA

KAROORA

PROJEKTOTA

OROMIA

AFAAN OROMO

GUDUNFAA

QUUNNAMTI

Hawaasa Oromo Rogaland-kibBaa
Oromo community of South Rogaland, Norway