Barnoota Afaan Oromo

Gilgaala manaa 08
Gilgaala manaa 07
Barreffanno gababoo

Afaan Oromo

Qubee   haa barruu
Qubee.org
Afaan Oromo (Article)
Afaan Oromo online

Mana macaafa 
Stavanger

Kitaabota  
CD/DVD/VCD

Mana macaafa 
Bergen

Kitaabota 
CD/DVD/VCD
Mana macaafa 
Trondheom
Kitaabota 
Kitaabota Afaan Oromo

Yaada kennaa

 

 

 

 

Galmee kitaabota Afaan Oromoo mana macaafa Stavanger itti argamani

Oversikt over Oromobøker som er registrert i biblioteket i Stavanger.   
 

 

Gaaffi yoo qabattan: wako.roba@kleppnett.no

Lak

Maqaa kitaaba

Qopheessaa

Bara

bayina

1

Mammaksa Oromoo jildii 1

BABO

2004

4

2

Mammaksa Oromoo jildii 2

BABO

1998

4

3

Mammaksa Oromoo jildii 4

BABO

1999

1

4

Caasluga Afaan Oromoo jildii 1

BBABO

2004

2

5

Afoolaa Oromoo, Sirba warroommii Geerarsa

BABO

2001

1

6

Afoolaa Oromoo, Durdurii jildii 1

GQAO

1999

1

7

Afoolaa Oromoo, Durdurii jildii 4

GQAO

2003

2

8

Wiirtuu Barrulee Qormaata Waaltina Afaan Oromoo jildii 3

GQAO

1998

1

9

Wiirtuu Barrulee Qormaata Waaltina Afaan Oromoo jildii 7

GQAO

2003

3

10

Galmee jechoota Afaan Oromoo

Mins. Beeksisa fi Aadaa

2004

1

11

Oromo – English Dictionery

Tilahun Gamta

1997

1

12

English – Amharic Oromo Dictionery

Al’amaan Saddoo

2000

1

13

Seera Fuudhaa-Heeruma Oromo Arsii

Husseen Badhaasoo

2000

3

14

Seer Lugaa Afaan Oromoo

Beekamaa Likkaasaa

2004

1

15

Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba barataa kutaa 5

Biroo barnoota Oromia

2001

3

16

Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba barataa kutaa 6

Biroo barnoota Oromia

2003

3

17

Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba barataa kutaa 7

Biroo barnoota Oromia

2003

4

18

Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba barataa kutaa 8

Biroo barnoota Oromia

2003

4

19

Abbaa Irree /Barna eventyr bok/

Taganyi N. Waaqoo

1999

1

20

Bulguu /Barna eventyr bok/

Taganyi N. Waaqoo

1999

1

21

Naadira Aayyoo Yuuboo

Taganyi N. Waaqoo

1999

1

22

Shalalaa Mi’aayaa Urgaayaa

Taganyi N. Waaqoo

1999

1

23

Qarummaa Gaararraa

Taganyi N. Waaqoo

1999

1

24

Afata Hawwii /Barna eventyr bok/

Malakuu Waaqumaa

1999

1

25

Faaruu Lataa /Barna eventyr bok/

Malakuu Waaqumaa

1999

1

26

Furuursaa Bubbee Xiqqishuu

Malakuu Waaqumaa

1999

1

27

Ija abbaa dharraatee

Malakuu Waaqumaa

1999

1

28

Muzii Qamalee Xiqqaa

Malakuu Waaqumaa

1999

1

29

Kakuu Haaraa fi  Macaafota Faarfannaa Afaan Oromoo

Waldaa macaafa qulqulluu Itiyoophiyaa

2003

2

30

Yaaqoobii fi Esawuu /Sondagsskole/

Tesgara Hirpo

1999

3

31

Yoseef / Sondagsskole/

Tesgara Hirpo

1999

3

32

Yesus du’a mo’e / Sondagsskole/

Tesgara Hirpo

1999

5

33

Yesus gara mana qulqullummaa dhaqe /Sondagsskole/

Tesgara Hirpo

1999

5

34

Sabni Israa’el biyya Gibxii keessaa ba’uu isaa/Sondags.

Tesgara Hirpo

1999

5

35

Hundee Amantii Kristiyaanaa

Asteer Gannoo

2001

1

36

Faana Isaa Duukaa Bu’aa

Asteer Gannoo

2003

1

37

Bu’uura fi Tajaajila kennaa Hafuuraa

Luba Yoonaas Birraatuu

2002

1

38

Cuuphaa Qulqulluu

Waldaa Mekene Yesus

1999

1

39

Ordbok, Norsk - Oromo Engelsk

Amaan Kadiir

2002

3

40

Barnootaafi Qormaata Afaan Oromoo

Amaan Kadiir

2003

1

41

Gaadii

Daraaraa Maatii

2005

1

42

Guraacha Abbayyaa

Dhaabaa Wayyeessaa

1997

2

43

Dhaamsa Abbaa

Gaaddisaa Birruu

2002

1

44

Special oromo Dictionery

Ibsaa Guutama

2004

1

45

Mammaakaaf Weelluu (Proverbs & love songs)

Obsaa Tegegn

1993

2

46

Hojii Garee Kutaa 7 - 8

Mega Pub. Enterprise 

2004

1

47

Macaafa Qulqulluu (Oromo Bibil)

Etiopisk Bibel selskapet

2004

1

48

Hundee Amantii Kristiyaanaa

Asteer Ganno

2001

2

49

Bu’uura fi Tajaajila kennaa Hafuuraa

Luba Yoonaas Birraatuu

2002

2

50

Faana Isaa Duukaa Bu’aa

Asteer Gannoo

2003

1

51

Bu’uura Barsiisa Macaafa Qulqullu

SIM press

  1

52

Oduu Durii (Bibel fortelling for barn)

Jaarsoo Duubatti

2000

1

53

Gaaf Tokko

Daraaraa Maatii

2001

1

54

Suuraa Abdii

Kumsaa Buraayuu

2002

1

55

Comp. Oromo-English

Xilahun Gamtaa

2004

2

56

Baruulee Burqaa 2004-2005

Daraaraa Maatii & co

2005

6

57

Wangeelli Kristoos attammitti Oromia ga’e? 1899 – 1991 G:C

Luba Gammachuu, Danuu, Najjoo Ethiopia

2004

3
58 Seenaa Nabiyii Mohammed Hassan A. Hussein (Keniya) 2006 1
59 Qaanqee Mamaksaaf Hibboo Takle Qinaaxxii   1
60

Fathgurrahgmaan kan Hikkaa Qur’aanaa

Dr. Muhammed R. Kabiir

2007

1

61

Barnoota Hawaasaa kutaa 5 - 8

A.W

2007

2

62

Oromo–Amharic-English Dictionary

Hinsene Mekuria

2005

1

63

English – Amharic Oromo Dictionery

Al’amaan Saddoo

2000

2

64

Galmee jechoota Afaan Oromoo

GQAO

2004

1

65

Barnoota Herregaa kitaaba barataa kutaa 5 (matte)

Biroo barnoota Oromia

2003

|

66

Barnoota Herregaa kitaaba barataa kutaa 6 (matte)

Biroo barnoota Oromia

2003

|

67

Barnoota Herregaa kitaaba barataa kutaa 7 (matte)

Biroo barnoota Oromia

2003

|

68

Barnoota Herrega kutaa 7 fi 8

Horaa  Burruusee

2004

2

69

Qubee Afaan Oromoo for barn

Abbishu Birruu

2000

2

70

Lammummaa fi Amala garii kutaa 7-8

Xannaa Siraabuzuu

2007

2

71

Qorumsa biyyoolessaa kutaa 8

Mega  Pub. Enterprise

1999

2

72

Hojii Garee Kutaa 7 - 8

Mega Pub. Enterprise

2004

2

73

Seenaa Oromoo hanga jaarraa 16fa

BATO

2006

1

74

Nyaata keenyaa fi fayyuummaa keenya

EECMY

2001

1

75

Irbaata Qulqulluu Irbaata Gooftaa

EECMY

1999

1

76

Cuuphaa Qulqulluu

EECMY

1999

1

77

Ekkeleesi’aa fi Geggeessummaa

Iyaasuu Tolasaa

2007

1

78

Seenaa Nabiyii Muhammad

Hassan Adam Hussein

2006 1
79

Gurracha Abbayaa

Dhaabaa Wayyeessaa

2005 1
80

Qanqee Mammaaksafi Hobboo

Taklee Qinaaxxii

  1
         
   

Wali-galatti

140  

BABO = Biiroo Aadaa fi Beeksisaa Oromia
GQAO = Gumii Qormaata Afaan Oromoo
BATO = Biiroo Aada fi Turizimii Oromia

Copyright ® 2006 HORk
  Home        Year Plan     Projects        Oromia     Links      Contact us 

  SEENSA

KAROORA

PROJEKTOTA

OROMIA

AFAAN OROMO

GUDUNFAA

QUUNNAMTI

Hawaasa Oromo Rogaland-kibBaa
Oromo community of South Rogaland, Norway